2015/04/17

One day

You've just realized that you were not the only one..
.. that it could be simply mercy
.. that it was not meant for you
.. that if someone loev you they would not hurt you..
.. that greed and selfishness were always there..

Mèng ơi, H ơi, sao nó mệt mỏi, sao nó dằn vặt, sao nó lại như vầy???

Mèng ơi, chẳng lẽ sự-trọn-vẹn nó khó tìm kiếm vậy sao??

Mèng ơi, hay tất cả đều là vì mày cả?? Vì mày mà ra thế này, chứ chẳng tại ai, vì sao hay cái gì cả đâu H.