2010/04/02

Damn it, i missed March

Gosssshhhhhh, see how stupid and absent-minded I am !!!!!!!!! Been composing this entry, then totally forgot it, quit Firefox and got home. All the written now gone. Gossshhh.

"

Entry này Th s viết bng tiếng Vit, không mt chút lai căng. Th cn phi viết, trước khi tt c là cuc chy nước rút, là nhng khong thi gian và không gian hoàn toàn mi, mt ca s mi, nơi Th không chc mình có th mi sáng sm m chào nng nh, ri cun chăn ôm lappie ri viết; hay đêm đêm qun cht mình trong vòng tay ai đó, mt ngước nhìn trăng tròn xoe và lm bm đc thơ cho người ta nghe .. Mt ca s hoàn toàn mi. Tht s là như thế. Nên Th phi viết tht nhanh, viết trước khi ý nghĩ bt kp Th, trước khi đin thoi li rung lên bi cuc gi, bi tin nhn. Viết trong vô-thc-mt-cách-có-ý-thc.

Và thế đy, thế là nhng quyết đnh đã đi đến dt khoát. Phi thế thôi, ch c dùng dng mãi, Th chc chn mi chuyn s hoàn toàn theo cách khác. Cc kỳ khác. Khác nhiu đến ni chính bn thân Th cũng ch dám l m tưởng tượng ra nó, ch chưa dám v ra mt cách quá c th. Ch biết là nếu theo cách hoàn toàn khác đó, câu chuyn s thc s là mt thm ha. Th dám chc là như thế. Và Th có lý do đ nói như thế, vì ngay lúc này đây mi chuyn đã và đang được lên kế hoch, sp đt mt cách chn chu, sau khi cái quyết đnh đy đi đến dt khoát.

.. Còn đâu mt Th c trước mi sinh nht li ngi li thi lôi giy lôi bút ra viết tng riêng mình mt vài trang giy. Có còn không mt Th s đi, s cm, s hng lên ri đm mình trong nhng con ch ... Th s đến phát rét. Mt ni s không dám th th cùng ai.. Th s mình s không còn đ cm xúc, hoc t hơn ...không được phép ln thn b mc cm xúc rơi cùng nhng mép vc như ngày hôm qua...

Thế nên Th phi vi vàng lên, hi h lên, trước khi tt c s tr thành mt cái ngoái nhìn đy tiếc nui ...

"

- Cmeo 03 2010 -

1 năm có l t ngày cui cùng post mt vài dòng ngn ..